Hirdetmény

 Posted by at 15:09  Add comments
okt 102013
 

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban jegyző), mint I. fokú környezetvédelmi hatóság 1754/2013 ügyiratszámon a Gold Zone Kft. (címe: 1132 Budapest, Váci út 10. 1/10.), mint ügyfél kérelmére 2013.október 8. napján indult zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás során hozott döntésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki.
 
Az eljáró hatóság megnevezése: Ádánd Község Jegyzője
Székhelye: 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50. 
Elérhetősége:
Telefon: 06-84-357-552, telefax: 06-84-357-552
E-mail cím: jegyzo@adand.hu
Honlap cím: www.adand.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn: 7:30 – l2:00 óráig
Kedden: ügyfélfogadás nincs
Szerdán: 7:30 – l2:00 óráig, l3:00 – l6:00 óráig
Csütörtökön: 7:30 – l2:00 óráig, l3:00 – l6:00 óráig
Pénteken: 7:30 – l2:00 óráig
 
Az ügy száma: 1754-2/2013.
 
A kérelmező ügyfél neve: Gold Zone Kft
 
Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a 1132 Budapest, Váci út 10. 1/10. szám alatti székhelyű GOLD ZONE Kft. által a 8653 Ádánd, Árpád u. 27. szám alatt üzemeltetett „ÉDEN PÁLINKÁZÓ” elnevezésű vendéglátó egység (a továbbiakban: vendéglátó egység) működéséhez kapcsolódó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása.  
 
Az ügy rövid ismertetése: A Gold Zone Kft az általa üzemeltett 8653 Ádánd, Árpád u. 27. szám alatti ingatlanon zenés szórakoztató tevékenységet végez, melynek kapcsán a Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a telephelyre.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése: A kérelem mellékletében szereplő KOHELKA Bt. (8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 22/D) által végzett műszeres mérésről készült 111/2013. számú szakértői vélemény szerint.
A Korm. rendelet 5-8. §-ai tartalmazzák a hatásterület megállapítására vonatkozó szabályozást.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Jegyző az ügyben zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot hozott, amely hivatalomban megtekinthető.
A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni a Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a döntés ellen a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de a Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
 
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. október 10.

Baumann Anita Gabriella
jegyző