Civil szervezetek

 

Falunknak sok évtizedes múlttal rendelkező egyesületei vannak. Létezik olyan civil kezdeményezés amely az 1920-as években alakult, és van, amelyik csak most bontogatja szárnyait. Némely egyesület nemzetközi elismerést és hírnevet hozott a településünknek.

ALAPÍTVÁNYOK

Ádándi Általános Iskolásokért Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy az ádándi Fekete István Általános Iskola (8653 Ádánd, Széchenyi u. 8.) diákjai számára széleskörű lehetőséget biztosítson a tanórákon kívüli ismeretszerzésre: a kultúra, a művészeti tevékenységek és a sport területén. Célja továbbá a nevelési, oktatási tevékenységek támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása, és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. A fentiek megvalósulása érdekében különösen: – nevelési és oktatási tevékenység támogatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése, – kulturális tevékenység (hagyományok kialakítása, megőrzése és annak támogatása), – hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, – az iskola által szervezett diákrendezvények: tanulmányi kirándulások, színházlátogatások, tanulmányi versenyek, vetélkedők, szakkörök támogatása, – diáksport-rendezvények szervezése, lebonyolítása, vidékre utaztatás biztosítása, – taneszközök, játékok vásárlásához támogatás nyújtása, – a 8 év tanulmányi idő alatti, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása emléklapon, melyen szerepel az alapító neve. Az alapítvány céljának tekinti a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatását, támogatások igénybevételét és nyújtását.

Ádándi Óvodáért Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy az ádándi óvoda számára segítse az alapfeladatainak magas szintű megvalósítását. Eszközeivel és lehetőségeivel járuljon hozzá a korszerű nevelés és óvodai gondoskodás kiszélesítéséhez. A fentiek megvalósulása érdekében célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, óvodai felszereléshez, játékok vásárlásához támogatás nyújtása, óvoda által szervezett rendezvények, kirándulások, színházlátogatások támogatása.

Pro Villa Nostra Ádánd Alapítvány

Alapítva 2003-ban. Az alapítvány céljai: Minden olyan kezdeményezés támogatása és megvalósítása, mely a település jövőjére pozitív kihatással van. Az Ádándon élők életminőségének javítása, az öntevékeny közösségi színterek kiépülésének segítése. Civil szervezetek pályáztatása, pályázatainak a segítése.

EGYESÜLETEK

Ádándi Népdalkör Egyesület
Alakult: 2001-ben Elnök: Bíró József

Az 1985-ben alakult asszonykórusból 1989-ben, férfiakkal és gyerekekkel kiegészülve lett 36 tagú népdalkör. Kezdetben a Berzsenyi Egyesület kulturális csoportjaként működött.
2001-ben – a különböző támogatási és pályázati lehetőségek jobb kihasználása érdekében barátok, családtagok, támogatók összefogásával közhasznú egyesületté alakultunk. A népdalkör vetője megalakulásától fogva Házi Ferencné, aki Buzsákról, a szülőfalujából hozta a népdal szeretetét. Az egyesület elnöke Bíró József.
Célul tűztük ki a környék és Somogy megye néphagyományainak, népdalainak, népszokásainak összegyűjtését, Somogy, és a Kárpát-medence népdalkincsének megismerését, színpadra állítását, és mindezt átadni a fiatalabb korosztálynak is. Nem könnyű egy olyan környezetben működni – és főleg megmaradni –, ahol addig semmiféle hasonló hagyományőrző tevékenység nem volt. A népdalkör bebizonyította, hogy kitartó munkával, tenni akarással lehet maradandó értéket teremteni. 5 Arany Páva díjunk van, 1 Somogy Megyei Közművelődési díjunk, 4 rádiófelvétel és 2 saját CD lemezzel is büszkélkedhetünk. Testvértelepülési és baráti kapcsolataink Csíkmadaras (Erdély), Kupuszina- Bácskertes (Vajdaság), Doroszló (Vajdaság), Szimő és Imely (Felvidék), Técső (Kárpátalja). 2010-ben ünnepelte 25 éves jubileumát a Népdalkör.

Ádándért Egyesület

Egyesületünk 2002. március 6-án alakult.
Alapító tagságunk 35 fő, amely létszám az elmúlt években új belépőkkel folyamatosan bővült. A szervezet elnöke Mater Zsolt.

Az alapszabályban is lefektetett kiemelt céljaink:

  • Ádánd település természeti értékeinek és épített örökségének megóvása
  • történelmi hagyományainak ápolása
  • további fejlődésének elősegítése
  • kapcsolattartás más civil szervezetekkel.

E cél megvalósítása érdekében kezdeményezi intézkedések megtételét, más szervekkel együttműködve képviseli a település érdekeit és előadásokat, szakmai összejöveteleket szervez a település életéről, múltjáról, jelenéről, jövőjéről a legszélesebb spektrumon.

Sabaki Baráti Kör Egyesület

Sabak, Ádánd falut Hídvéggel összekötő országút mentén helyezkedik el. Régies nevén Csabak, egykor a falutól különálló puszta, mely idővel a településsel egybeolvadt. Az egyesület ennek a településrésznek a fejlesztését tekinti céljának, és az itt élők speciális problémáira igyekszik civil szerveződés keretében választ adni.

Ádándi Polgárőr Egyesület

Alapítva: 2011. Elnöke: Bognár József
Vezetőségi tagok: Németh Attila és Franta Géza.

Alapvető fő feladataink a közbiztonság megszilárdításának elősegítése, jó kapcsolat kiépítése a társszervekkel és az önkormányzattal. Elengedhetetlen továbbá, hogy kivívjuk a lakosság bizalmát és támogatását. A taglétszámunk bővítése érdekében, tisztelettel hívjuk és várjuk azokat, akik maguk is szívesen tennének valamit a település közbiztonságáért!
Bővebben munkánkról még nem tudunk beszámolni, s még tervezni sem tudtuk az éves munkánkat, mert pénzügyi forrásaink még nincsenek. Mindenképpen számítunk az Önkormányzat és a civilek (szervezetek, ádándi polgárok) támogatására, s a pályázatok figyelésével is szeretnénk forráshoz jutni és a munkánkat zökkenőmentessé tenni.
Nagy bizalommal és várakozással tekintünk a jövőbe, hisz a közös munka meghozza gyümölcsét, ami mindenki közös érdeke!

Közelebb Egymáshoz Nyugdíjas Klub

Alakult: 1998. március 16-án Taglétszám: 47 fő
Vezetője: Gégény Antalné Helyettes: Kecskés András

Úgy gondolom, hogy az ősz nem csak a tél közeledtét jelzi. Sokkal inkább az aranylóan pompázó erdő, a szüret, a gyümölcs betakarítása, az élet gazdagsága, szépségének szüntelen keresése. Az aranyló ősz az idős kor. Az élet olyan szakasza, amely az évtizedes tapasztalatok átörökítéséé. Azt az időszakot jelenti, amely még tele van tervekkel, az elmaradt vagy meg nem valósított vágyak megvalósításának igényével. Azt az időszakot jelenti, amikor visszapillantva az évtizedekre, látjuk hogyan nőtt terebélyes lombkoronája az egykoron elültetett családi élet fájának. Ez a szép kor, a pihenés időszaka is, amely a több évtizedes munkával eltöltött idő után mindenkit megillet. Mindannyian ismerjük azokat a körülményeket, amelyek közepette az idős emberek felnevelték gyermekeiket, útjukra indították őket, sokszor ma már elképzelhetetlen nélkülözést is vállalva. Ezért a község vezetői részéről a nyugdíjasok felé irányuló figyelem és gondoskodás, felelősség kell, hogy legyen! Segíteni őket idős korukra erkölcsi kötelesség, azért is, mert tőlük kaptuk az előrelépéshez szükséges tudást, tapasztalatot, mindent, ami mai életünkhöz szükséges. Ezt soha ne feledjük!

Ádándi Községi Sportegyesület

Alapításának éve: 1921
Egyesület elnöke: Megyeri Nikolett
Elnökhelyettes: Becsei Zsolt
Elnökségi tagok: Fekete Csaba, Varga Zsolt, Torda János, Kiss József, Szunomár Csaba, Király Viktória, Pollák András, Szabó Attila, Klujber Péterné
Egyesületünk az elmúlt évek során közel ötven főre gyarapodott. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több fiatal érdeklődik az egyesületük iránt és egyre többen szeretnének tagjaivá válni.
Céljaink:

  • megyei osztályú bajnokságokban a felnőtt csapat nevezése és eredményes szereplése, ennek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
  • az utánpótlás korosztályú fiatalok labdarúgó edzései és versenyzési lehetőségeinek biztosítása
  • labdarúgó sportrendezvényeken való részvétel, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása
  • legfőbb célunk a falu fiataljainak összefogása, sportolásra, csapatmunkára és kitartásra nevelése, ösztönzése

A 2008/2009-es bajnokságban ifi csapatunk elérte a 2. helyet.
A 2009/2010-es bajnokság pedig áttörést hozott az egyesület életében, hiszen ifi csapatunk arany éremmel, felnőtt csapatunk pedig bronzéremmel zárta ezt a bajnoki évet, melyre már évtizedek óta nem volt példa falunk sporttörténelmében.

Ádánd Község Vöröskeresztes Alapszervezete

Alakult: 1952 Elnök: Dr. Orsi Mihály Titkár: Nickel Lászlóné

A vöröskereszt ádándi szervezete az 50-es évek eleje óta működik. A több mint 100 éves szervet célja megalakulása óta változatlan: segíteni a bajbajutottakon. A vöröskereszt, mint társadalmi szervezet helyét és szerepét nemcsak megőrizte, de a fokozódó szociális gondok miatt bővült feladatköre. A helyi alapszervezet évtizedek óta sikerrel szervezi az önkéntes véradást, összefogja azokat, akik önzetlenül segítenek vérükkel a rászoruló embertársaikon.

Ádándi Lovassport Egyesület
Alakult: 2002 Elnöke: Nagy Lajos Taglétszám: 14 fő

Egyesületünk 2002. november 29-én Ádánd községben és a szomszéd településeken élő lovasok közös elhatározása és összefogása nyomán jött létre. Megalakulásunkkor 10 alapító tagot számoltunk, elnökünk File Gábor lett, akinek sajnálatos halála miatt új elnököt kellett választani Szakál Sándor személyében. A sajnálatos haláleset következtében a szükséges hivatalos okmányok megérkezéséig érdemi munkát nem tudtunk végezni. Ehhez hozzá járult az is, hogy a megalakulásunkkor az Ádándi Önkormányzattól kapott ígéret alapján, csak 2003. július 24-én született döntés alapján tudtuk területet “cross-pálya” igénybe venni. Egyesületünk jellegéből következik, hogy olyan nagy területre van szükségünk, ahol a lovassportot megfelelő szinten tudjuk művelni. Belső problémák miatt Szakál Sándor elnök helyébe Nagy Lajos lépett.
Célunk, melyet az alapszabályzatunk is megfogalmaz, hogy összefogjuk a falunk és a környéken élő lószerető embereket a közös lovazás érdekében. Szeretnénk e nemes és gyönyörű sportot megismertetni az emberekkel, minél nagyobb arányban bevonni a falu gyerekeit a közös munkába.

Ádándi Autós Sport Egyesület
Alapítva: 2010-ben

Off-road Stuns 4×4 Club
Alapítva: 2006-ban

PAMI Autós Sport Egyesület
Alapítva: 2004-ben

Hetye-Völgye Földtulajdonosi Vadászegyesület

Az egyesületről néhány szóban: 2007-ben a vadászterületek újraosztásakor alakultunk meg. Az egyesület alakulása 2006. 06. 10-ére tehető ekkor volt alakuló közgyűlésünk. Tagjaink közül sokan már a Vadászegyesület területét magába foglaló Észak-Somogyi Vadász Társaságban is tagok voltak a további tagok felvételét pedig együtt intézték. A tagok mindegyikének szívügye a vad a vadgazdálkodás és mivel helyi kötődésűek a tagok, lakhelyük környékének védelme.

Ádándi “Koppány” Sport Vadásztársaság
Alapítás éve: 1992.