ápr 122017
 

dog-vaccinations-dog-being-vaccinatedÉrtesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2017. évi szervezett formában történő ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére Ádándon az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
(Válassza ki az önnek legjobban megfelelő helyszínt és időpontot! Az oltáshoz ne felejtse elhozni illetve előkészíteni a sorszámozott Kisállat-egészségügyi Könyvet vagy az Állatútlevelet!)

Hely Dátum Időpont
Vasútállomás 2017. április 24., hétfő 16:00 – 17:30
Faipar 2017. április 25., kedd 16:00 – 17:30
Sabak (Szeszfőzde) 2017. április 26., szerda 16:00 – 17:30
Piactér (Árpád u. 2.) 2017. április 27., csütörtök 16:00 – 17:30
Pótoltás helye Dátum Időpont
Piactér (Árpád u. 2.) 2017. május 9., kedd 16:00 – 17:00

(A szervezett oltáson kívül lehetőség van az ebek háznál, illetve rendelőben történő oltására is.)

Meghívó

 Posted by at 16:17  No Responses »
ápr 052017
 

Kedves leendő első osztályosok és szüleik!

Sok szeretettel meghívunk benneteket 2017. április 7-én délután 14 órára, az Ádándi Fekete István Általános Iskolába. Egy játékos, kézműves délutánt szervezünk, ahol megismerkedhettek az iskolával és a leendő tanító nénikkel, iskolástársakkal.

Látogassatok el hozzánk! Sok szeretettel várunk benneteket!

Igazgató bácsi: Torda János
Tanító nénik: Hohner Jusztina (Juszti néni), Kreka Ágnes Dóra (Ági néni)

ápr 052017
 

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as tanévre az 1. osztályosok beíratásának időpontja az Ádándi Fekete István Általános Iskolában április 20-án (csütörtökön) 8:00 és 18:00 óra között, április 21-én (pénteken) 8:00 és 18:00 óra között lesz.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet
  - óvodai szakvélemény,
  - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy – ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott – az iskola igazgatójának.

ápr 032017
 
golyafeszek A télen elektromos zárlat miatt leégett, régi és veszélyes fészkük helyett néhány oszloppal arrébb új otthont kaptak Ádánd gólyái. A fészek áthelyezése amúgy is esedékes lett volna a hamarosan kiépülő körforgalom miatt. A gólyák látható örömmel elfogadták az új, biztonságos fészket, és megkezdték a berendezkedést.

márc 272017
 

Ádánd Községi Önkormányzata az által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját a 2017/2018-as nevelési évben: az alábbiak szerint határozza meg:

 • Időpontja: 2017. április 24-25. napjai 8.00 –16.00 óráig.
 • Helyszíne: Ádándi Óvoda (Ádánd, Árpád u. 15.)
 • Az óvoda felvételi körzete: Ádánd község területe

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más településről is vehető fel gyermek.
Az óvoda ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos, valamint az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdőgyermekek óvodai
nevelését is.

 • Az óvoda nyitva tartása: Hétfő – Péntek: 7.00 – 16.45 óráig

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban! A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változott!

 • 2015. szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviseli aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. A beíratás elmulasztása 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2017. május 24-éig levélben értesíti a szülőt.

Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37. § – 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Szabó Attiláné Óvodavezető Asszony ad.

Ádánd Község Önkormányzata

márc 272017
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy fennmaradási engedélyt kaphatnak a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesített (fúrt, ásott) kutak. A jogalkotók célja a jogkövető magatartás, illetve a környezetvédelmi szempontok erősítése mellett, a vízhasználatok pontos mennyiségének megismerése, hatósági felügyelete.
A fennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig lehet kérelmezni a megfelelő vízgazdálkodási hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél.
Fennmaradási engedély kérhető a települési önkormányzat jegyzőjétől akkor, ha a kút háztartási igényeket elégít ki és legfeljebb évi 500 köbméter vizet szolgáltat talajvízből vagy parti szűrésű vízből. Kitétel az is, hogy a kút ne érintsen vízbázis-védelmi területet.

A fentiektől eltérő esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet, amelyhez ugyancsak csatolni kell a működő, megépített kút pontos tervdokumentációit is.
Amennyiben a 2016. június 4-e előtt létesített kút megkapja a fennmaradási engedélyt, a tulajdonos mentesül a bírság megfizetése alól. A kút létesítésének időpontját szükség esetén bizonyítani kell, ha ugyanis a megadott dátum után létesítették, akkor a fennmaradási engedélyt az eljáró hatóság kiadja, ugyanakkor bírságot is kiszab. Más esetben – ha például a hatóság nem engedélyezi a kút fennmaradását – a kút elbontására, megszüntetésére kötelezik a kérelmezőt.
A Katasztrófavédelem tájékoztatást adott ki a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról, mely itt a honlapon is olvasható. Continue reading »

Hirdetmény

 Posted by at 10:55  No Responses »
márc 202017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. március 23-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2017/2018 nevelési évre
 2. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos felhatalmazás
 3. Közbeszerzési terv jóváhagyása
 4. Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására
 5. Közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi felhívás elfogadása (útfelújítások)
 6. OPTICON Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, hiteles vagyonfelméréshez szükséges megállapodások megkötéséről
 7. Egyebek:
  - Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása
  - Döntés óvoda költségvetését érintő módosításáról
  - Energiamegtakarítási intézkedési terv
 8. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Meghívó

 Posted by at 12:47  No Responses »
márc 142017
 

kokarda01
Ádánd Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 2017. március 15-ére az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre. Találkozzunk: a Polgármesteri Hivatalnál 17.00 órakor, majd fáklyás felvonulás 17.30-kor. Az Ádándi Művelődési Ház emlékhelyénél 18.00 órakor rendezendő ünnepség koszorúzással kezdődik. A civil szervezetek és az önkormányzat koszorúinak elhelyezését követően kerül sor 18 órakor az ünnepi beszédre és az ünnepi műsorra. Ünnepi beszédet mond: Szatmári Kornélia polgármester.

Közreműködik:

 • Az Ádándi Óvoda
 • Fekete István Általános Iskola
 • Ádándi Népdalkör

Meghitt ünneplést kívánva tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester